Premyslený a spravodlivý systém odmeňovania

Príprava

Tím Investícia Slovensko pripraví detailný plán investičného zámeru a zverejní ho v KLUBE INVESTOROV.

Rozhodnutie

Investor sa na základe pripravených materiálov slobodne rozhodne, či do daného investičného zámeru investuje.

Spravodlivá odmena

Každý zúčastnený investor dostáva podiel na zisku z projektu. Podiely sú rozdelené spravodlivo a priamoúmerne výške vkladu.

Právna forma investície

Vaša investícia do realitného projektu je účelový úver, ktorý poskytneme developerovi. Úverujeme developera za účelom realizácie investičného zámeru, ktorý predpokladá zisk na základe investičných analýz. Úver je zabezpečený.

Investícia (poskytnutý úver) spolu

300 000 EUR

Investícia jedného investora

1 000 EUR = 0,3333% účasť na celej investícii

Zisk z projektu

30 000 EUR

Výnos investora z účasti na investícii

0,3333% z 30 000 EUR = 100 EUR

Ak investor investuje 1 000 EUR formou úveru a spolupodieľa sa na úvere v celkovej výške 300 000 EUR, to znamená, že dostane 0,33% z celkových výnosov. Vo vyššie uvedenom príklade výnos z účasti na investícii pre investora je 100 EUR. Spolu s istinou 1 100 EUR (Tzn. 10 % p.a. pri investičnej dobe 12 mesiacov).

Tento výpočet je uvedený len ako príklad. Každý investičný zámer počíta so svojím
vlastným výnosom. Viac o investičných projektoch sa dozviete TU →

Typy investičných projektov

Momentálne preferujeme 2 typy investičných projektov, ktoré sú podľa nás najbezpečnejšie v rámci alternatívnych investícií. A to aj kvôli zabezpečeniu majetkom a relatívne presnému odhadu predpokladaných výnosov.

Investícia do nehnuteľností s plánovaným predajom

Krátkodobá investícia 1-3 roky. Financuje sa investičný projekt, ktorého zámerom je zhodnotenie nehnuteľnosti a následný predaj. Štandardný obchodný model, ktorý vypláca výnosy investorovi na základe predpokladaného cash-flow z postupného predaja s výplatou istiny na konci projektu.

Pravidelný nájom s kapitálovým rastom

Strednodobý horizont investície 3-10 rokov. Financuje sa nehnuteľnosť, ktorá generuje pravidelné výnosy pre investora z nájmov a predpokladá svoj kapitálový rast v priebehu času. Istina je investorovi vyplatená aj s bonusom zo zisku, ktorý nehnuteľnosť svojím zhodnotením v čase získala.

Podmienky čerpania úveru hlavným investorom?

Snažíme sa maximálnou možnou mierou ochrániť investície. Tým, že sprostredkujeme investície do nehnuteľností, ktoré sú považované za jedny z najstabilnejších, používame kombináciu týchto základných zabezpečení.

Zmluva o úvere s ručením

Hlavný investor, resp. developer podpisuje s každým jedným investorom zmluvu o úvere, kde ručí majetkom spoločnosti, ktorá vlastní financujúci realitný projekt, resp. iný zabezpečovací majetok.

Poznámka: Investor podpisuje všetky potrebné dokumenty elektronicky.

Záložné právo

Naša spoločnosť ako sprostredkovateľ investície zaisťuje majetok hlavného investora, resp. developera záložným právom na nehnuteľnosť, alebo záložným právom na podiel v spoločnosti. Z dôvodu, aby hlavný investor nemohol manipulovať s nehnuteľnosťou, resp. majetkom v spoločnosti do momentu, kým nevyplatí poskytnutý úver aj s výnosmi.

Poznámka: To, či je zriadené založné právo na majetok spoločnosti, alebo na záložné právo na nehnuteľnosť rozhoduje aj to, či hlavný investor žiada o seniorný, alebo mezanínový úver. Seniorný úver vyžaduje záložne právo na nehnuteľnosť a pri vyplácaní výnosov je nadradený. Mezanínový úver ma spravidla vyšší výnos a poskytuje nižšiu financujúcu čiastku. Slúži často na refinancovanie nákladov developera, resp. na dofinancovanie realitného projektu.

Ostatné podmienky

Ostatné podmienky čerpania úveru hlavným investorom sú nastavené individuálne v závislosti od charakteru investičného projektu. Viac informácií nájdete pri konkrétnom investičnom projekte v KLUBE INVESTOROV. 

Poznámka: Ostatné podmienky môžu byť napríklad – Znalecké posudky. Nákladové faktúry odvedených prác. Rezervačné zmluvy o predpredaji, alebo zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. Nájomné zmluvy a výpisy z bankových účtov. Založenie SPV, samostatnej účelovej spoločnosti, ktorá nemá žiadnu históriu a tým predchádza možnej zadĺženosti. Samozrejmosťou je prehlásenie hlavného investora, že nie je spoločnosťou v kríze a jeho majetok nepodlieha exekučnému konaniu, ani začatým konkurzným a reštrukturalizačným konaniam.