Podmienky používania on-line portálu

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto podmienky používania internetového portálu https://investiciaslovensko.sk/ (ďalej len „Podmienky“) upravujú spôsob používania Internetového portálu www.investiciaslovensko.sk, spôsob Registrácie Užívateľov, spôsob uzatvárania Rámcových zmlúv s Užívateľmi, spôsob a možnosti investovania a ostatné práva a povinnosti Užívateľov. Tieto Podmienky zároveň podrobne špecifikujú práva a povinnosti spoločnosti Ci investment group, s.r.o., so sídlom Huszova 6, Poprad 058 01, IČO: 52234380, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov odd. Sro, vl. č. 37826/P (ďalej len „Spoločnosť“) vo vzťahu k jednotlivým Užívateľom.

1.2 Podmienkou využívania služieb Internetového portálu je Registrácia Užívateľa a následná verifikácia ním zadaných údajov na Internetovom portáli, vyplnením požadovaných formulárov, vykonaním iných nevyhnutných úkonov vyžadovaných Spoločnosťou.

1.3 Spoločnosť je vlastníkom Internetového portálu, ktorá na základe procesu Registrácie umožní Užívateľovi vstúpiť do Klubu investorov, ktorý na základe podpísanej Rámcovej zmluvy a vykonanej Investície získa status Investora.

2. Definície pojmov

Heslo je alfanumerická alebo numerická šifra, ktorú si pri Registrácii zvolí Investor a ktoré je Investor oprávnený kedykoľvek zmeniť. Heslo slúži na vstup do Klubu investorov. 

Rámcová zmluva je rámcová zmluva o poskytnutí investícií do realitných projektov medzi Spoločnosťou a Investorom, uzatvorená na základe procesu registrácie a verifikácie príslušného subjektu a predmetom, ktorej je využitie služieb Internetového portálu za podmienok bližšie špecifikovaných vo VZP.

Internetový portál znamená prostredie na uskutočňovanie práv a povinností Spoločnosti a Užívateľov podľa týchto Podmienok umiestnený v sieti internet, verejne prístupný Užívateľom www.investiciaslovensko.sk.

Investor je fyzická,alebo právnicka osoba, ktorá poskytla Spoločnosti Investíciu po tom, ako sa v súlade s týmito Podmienkami Registrovala na Internetovom portáli a získala status Investora.

Investícia je Investorom stanovená čiastka peňažných prostriedkov, ktoré Investor poskytuje Spoločnosti vo forme pôžičky na účel stanovený v Rámcovej zmluve a/alebo v Objednávke investície, ktorú sa zaväzuje Spoločnosť Investorovi vrátiť a zaplatiť výnos z tejto Investície (úrok) za podmienok dojednaných v Rámcovej zmluve v nadväznosti na Objednávku investície. 

Klub investorov je neverejná zóna, ktorá sa nachádza na Internetovom portáli po zadaní Prihlasovacieho mena a Hesla a kde Spoločnosť sprístupní Užívateľovi založiť si Investorský účet a vykonať investíciu na základe Objednávky investície. Taktiež sprístupní informácie o investíciach Spoločnosti, investičných správach a iných neverejných informáciách. Klub investorov je neverejná zóna, prístupná len registrovaným Uživateľom zdarma. 

Registrácia je proces, na základe ktorého Užívateľ zadáva požadované informácie a údaje vyžadované Spoločnosťou, za účelom registrácie a sprístupnenia informácií v neverejnej klientskej zóne Klub investorov. 

Objednávka investície je dokument, na základe ktorého vzniká Investorovi záväzok poskytnúť Investíciu po tom, čo si Investor zvolí (i) výšku Investície, (ii) dobu investovania, a (iii) požadovanú úrokovú sadzbu (výnos z investície) podľa aktuálnej ponuky Spoločnosti. Objednávka investície tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Rámcovej zmluvy.

Potvrdenie o zvolenej investícii je dokument, ktorý vyhotoví Spoločnosť bezodkladne po tom, čo bola odoslaná/potvrdená Objednávka Investície.

Investorský účet je separátne, privátne rozhranie dostupné Investorovi na Internetovej stránke v časti Klub investorov, v ktorom sú zaznamenávané a zároveň aj uchovávané všetky údaje, transakcie a akékoľvek iné podstatné informácie súvisiace s plnením práv a povinností z Rámcovej zmluvy, ktoré obsahujú prehľad Investícií a výnosov Investora vrátane zobrazenia všetkých Objednávok investícií a Potvrdení o zvolených investíciách, ktoré je prístupné Investorovi po tom, čo bol vykonaný Verifikačný bankový prevod. 

Užívateľ je osoba, ktorá sa Registrovala na Internetovom portáli a má prístup do Klubu investorov.

Prihlasovacie meno je e-mailové konto Investora, ktoré zadal Investor Spoločnosti pri registrovaní sa alebo, ktoré si počas trvania zmluvného vzťahu založeného touto Rámcovou zmluvou zmenil v súlade s pravidlami Spoločnosti.

Verifikačný bankový prevod je prevod ľubovoľnej peňažnej čiastky Užívateľom na Účet za účelom zavŕšenia overenia totožnosti Investora, ktorá sa rovná výške prvej zadanej Investície z platobného účtu vedeného na meno a priezvisko Užívateľa so zadaním variabilného symbolu (VS) určeného Spoločnosťou.

Účet je bankový účet Spoločnosti na ktorý Investor zasiela Investíciu v súlade s touto Rámcovou zmluvou a Objednávkou investície.

3. Registrácia, Uzatvorenie Rámcovej zmluvy, otvorenie Investorského účtu a získanie statusu Investora

3.1. Užívateľ sa Registruje na Internetovom portáli tak, že zadáva do vopred preddefinovaných polí údaje a informácie vyžadované Spoločnosťou. Cieľom registrácie Užívateľa je získanie prístupu do Klubu investorov, uzatvorenie Rámcovej zmluvy a následné vytvorenie Investorského účtu. Počas Registrácie si Užívateľ volí Prihlasovacie meno a Heslo a prostredníctvom nich následne vstupuje do neverejnej časti Internetového portálu s označením Klub investorov. 

3.2. Po úspešnej Registrácii je Užívateľovi sprístupnená neverejná zóna Internetového portálu Klub investorov. Užívateľ berie na vedomie, že na základe Registrácie bude mať prístup do neverejného rozhrania Internetového portálu – Klub investorov. Užívateľ po úspešnej Registrácii nemá automaticky nárok na využívanie všetkých služieb poskytovaných Internetovým portálom (t.j. najmä, no nie výlučne možnosť poskytnúť Investíciu). Užívateľ získa možnosť využívať všetky služby poskytované prostredníctvom Internetového portálu až následne, a to uzatvorením Rámcovej zmluvy so Spoločnosťou a získaním statusu Investora.

3.3. Užívateľ uzatvára Rámcovú zmluvu so Spoločnosťou po úspešnej Registrácii, a to prostriedkami elektronickej komunikácie tak, že vyslovuje súhlas s jej znením prostredníctvom Internetového portálu časť Klub investorov, a to zakliknutím stanoveného checkboxu, alebo zadaním SMS kódu. 

3.4. V prípade, že Spoločnosť zistí, že medzi údajmi uvedenými v dokladoch totožnosti Užívateľa a údajoch zadaných Užívateľom sú nezhody, Rámcová zmluva bez ďalšieho zaniká, toto dojednanie sa bude považovať za odkladaciu podmienku v zmysle ust. § 36 ods. 2 prvá veta zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (Občiansky zákonník).

3.5. V prípade, ak Užívateľ nevykoná Verifikačný bankový prevod alebo ak vykoná bankový prevod z bankového účtu, ktorého nie je majiteľom (nie je vedený na jeho meno) a ani po výzve Spoločnosti nevykoná Verifikačný bankový prevod, a to najneskôr do 7 dní odo dňa uzatvorenia Rámcovej zmluvy, bude sa Rámcová zmluva považovať za neúčinnú. V prípade, že nastane táto skutočnosť, považuje sa toto dojednanie za rozväzovaciu podmienku v zmysle ust. § 36 ods. 2 druhá veta zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

3.6. Po uzatvorení Rámcovej zmluvy bude Investor oprávnený prvýkrát investovať, a to prostredníctvom zadania Objednávky investície. Na základe zadanej Objednávky investície Užívateľovi vzniká záväzok poskytnúť Investíciu po tom, čo si zvolí (i) výšku Investície, (ii) dobu investovania, a (iii) požadovanú úrokovú sadzbu (výnos z investície) podľa aktuálnej ponuky Spoločnosti. 

3.7. Až po prijatí prvej Investície na Účet Spoločnosti, ktorá súčasne súži aj ako Verifikačný bankový prevod, získava Užívateľ status Investora a v separátnej sekcii Klubu investorov s označením Investorský účet môže od tohto momentu sledovať všetky údaje, transakcie a akékoľvek iné podstatné informácie súvisiace s plnením práv a povinností z Rámcovej zmluvy, ktoré obsahujú prehľad Investícií a výnosov Investora vrátane zobrazenia všetkých Objednávok investícií a Potvrdení o zvolených investíciách, ktoré sú prístupné Investorovi v jeho Investorskom účte.

4. Všeobecné, spoločné a záverečné ustanovenia

4.1. Počas procesu Registrácie, verifikácie, ako i počas trvania platnosti Rámcovej zmluvy o spolupráci, je Investor povinný poskytovať Spoločnosti vždy len pravdivé, správne, aktuálne a korektné informácie a dokumenty, v opačnom prípade sa Rámcová zmluva zrušuje.

4.2. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy sa spravujú ustanoveniami slovenského právneho poriadku, a to prednostne Občianskym zákonníkom. Právomoc rozhodovať spory medzi Užívateľom a Spoločnosťou majú všeobecné súdy Slovenskej republiky.

4.3. Tieto Podmienky majú pre Užívateľov informatívnu povahu a nie sú právne záväzným dokumentom, z uvedeného dôvodu si Spoločnosť vyhradzuje právo Podmienky jednostranne meniť a/alebo dopĺňať.

4.4. Tieto Podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.3.2019.